Rammer for by og land

1.5.E.7


Bestemmelser

Plannummer 1.5.E.7 
Plannavn Erhvervsområde ved Gammelmarksvej og Lysholtvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. rumfang m3 pr. m2 4.0 
Max. bygningshøjde 17.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål af regional betydning med særlige transportbehov og meget store arealkrav, f.eks. transport- og logistikvirksomhed, fremstillings- lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og tilknyttet administration. Der må ikke drives handel med dagligvarer eller anden detailhandel inden for området. 
Bebyggelsens omfang Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end 50.000 m². Byrådet kan beslutte at udstykke grunde på min. 15.000 m², efter en samlet plan. Enkelte bygninger kan opføres i en højde op til 25 m indenfor et i en lokalplan nærmere udpeget område. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med principperne i Strukturplan for Vejle Nord, godkendt 8. maj 2006. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00