Rammer for by og land

1.5.E.5


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Viborgvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
12.0

Min. miljøklasse
4

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, arealkrævende regionale funktioner og virksomheder som f.eks. større fremstillings- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed og engroshandel. Området kan anvendes til virksomheder inden for svær levnedsmiddelindustri og servicefunktioner i tilknytning til levnedsmiddelsindustri. Området må endvidere anvendes til administration og servicevirksomhed.

Bebyggelsens omfang
Indenfor et særligt afgrænset område kan Byrådet tillade, at bygninger opføres i en højde af indtil 25 m over terræn, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning, drift eller arkitektur taler for det.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00