Rammer for by og land

1.5.E.5


Bestemmelser

Plannummer 1.5.E.5 
Plannavn Erhvervsområde ved Viborgvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 12.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, arealkrævende regionale funktioner og virksomheder som f.eks. større fremstillings- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed og engroshandel. Området kan anvendes til virksomheder inden for svær levnedsmiddelindustri og servicefunktioner i tilknytning til levnedsmiddelsindustri. Området må endvidere anvendes til administration og servicevirksomhed. 
Bebyggelsens omfang Indenfor et særligt afgrænset område kan Byrådet tillade, at bygninger opføres i en højde af indtil 25 m over terræn, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning, drift eller arkitektur taler for det. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00