Rammer for by og land

1.5.E.4


Bestemmelser

Plannummer 1.5.E.4 
Plannavn Erhvervsområde ved Øster Grundet og Grundet Ringvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 10.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fortrinsvis regionale funktioner og virksomheder, som f.eks. større fremstillings- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed og engroshandel. Området må endvidere anvendes til arealkrævende servicevirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. I området må der ikke drives detailhandel, herunder handel med dagligvarer. 
Bebyggelsens omfang Indenfor et særligt afgrænset areal kan Byrådet tillade, at væsentlige dele af bebyggelsen opføres i en højde af op til 17 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00