Rammer for by og land

1.5.E.4


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Øster Grundet og Grundet Ringvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
10.0

Min. miljøklasse
4

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fortrinsvis regionale funktioner og virksomheder, som f.eks. større fremstillings- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed og engroshandel. Området må endvidere anvendes til arealkrævende servicevirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. I området må der ikke drives detailhandel, herunder handel med dagligvarer.

Bebyggelsens omfang
Indenfor et særligt afgrænset areal kan Byrådet tillade, at væsentlige dele af bebyggelsen opføres i en højde af op til 17 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00