Rammer for by og land

1.5.E.10


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Kristian Skous Vej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
5.0

Max. bygningshøjde
25.0

Min. miljøklasse
4

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fortrinsvis regionale funktioner og virksomheder, som f.eks. større fremstillings- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed og engroshandel.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse skal opføres i byggefelter fastlagt i lokalplan.

Opholdsarealer
Vejbyggelinien mod Grundet Ringvej og motorvejen skal sikres som grønt bælte.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

Trafik
Der skal ved lokalplanlægning langs motorvejen tages hensyn til trafikstøj.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00