Rammer for by og land

1.5.E.10


Bestemmelser

Plannummer 1.5.E.10 
Plannavn Erhvervsområde ved Kristian Skous Vej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. rumfang m3 pr. m2 5.0 
Max. bygningshøjde 25.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fortrinsvis regionale funktioner og virksomheder, som f.eks. større fremstillings- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed og engroshandel. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal opføres i byggefelter fastlagt i lokalplan. 
Opholdsarealer Vejbyggelinien mod Grundet Ringvej og motorvejen skal sikres som grønt bælte. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. 
Trafik Der skal ved lokalplanlægning langs motorvejen tages hensyn til trafikstøj. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00