Rammer for by og land

1.5.E.1


Bestemmelser

Plannummer 1.5.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 10.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og service- og forretningsvirksomheder. I området må der ikke drives handel med dagligvarer. Langs nordsiden af Horsensvej kan der placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. I området må der placeres virksomheder indenfor klasse 1 til 5, dog 1 til 6, øst for Niels Finsensvej. 
Bebyggelsens omfang Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 10.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal er 20.000 m². Indretning af butikker skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00