Rammer for by og land

1.5.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
10.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og service- og forretningsvirksomheder. I området må der ikke drives handel med dagligvarer. Langs nordsiden af Horsensvej kan der placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. I området må der placeres virksomheder indenfor klasse 1 til 5, dog 1 til 6, øst for Niels Finsensvej.

Bebyggelsens omfang
Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 10.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal er 20.000 m². Indretning af butikker skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00