Rammer for by og land

1.5.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde Ved Nørremark Center

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bydelscenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
200%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bebygget grundareal i m2
100%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, bazar, liberale erhverv, boliger samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning hertil og offentlige formål i form af offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
I bydelscentret Nørremarkscentret kan der etableres butikker, der primært betjener Nørremarken. De enkelte butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 3.000 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for udvalgsvarebutikker. Bydelscentret kan dog maksimalt udbygges til 6.800 m² bruttoetageareal frem til 2021.

Bemærkning til zonestatus
Området ligger i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00