Rammer for by og land

1.5.C.1


Bestemmelser

Plannummer 1.5.C.1 
Plannavn Centerområde Ved Nørremark Center 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bydelscenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 200% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bebygget grundareal i m2 100% 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, bazar, liberale erhverv, boliger samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning hertil og offentlige formål i form af offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang I bydelscentret Nørremarkscentret kan der etableres butikker, der primært betjener Nørremarken. De enkelte butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 3.000 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for udvalgsvarebutikker. Bydelscentret kan dog maksimalt udbygges til 6.800 m² bruttoetageareal frem til 2021. 
Bemærkning til zonestatus Området ligger i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00