Rammer for by og land

1.5.B.9


Bestemmelser

Plannummer 1.5.B.9 
Plannavn Boligområde ved Horsensvej og Østerbrogade i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 8.0 
Max. bygningshøjde 24.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse, samt kollektive anlæg som offentlige og private institutioner og til rekreative anlæg. 
Opholdsarealer Der skal anlægges friarealer svarende til 50% af etagearealet. 
Miljø Der skal foretages støjdæmpende foranstaltninger, så det døgnækvivalente støjniveau overholder støjgrænsen for området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00