Rammer for by og land

1.5.B.9


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Horsensvej og Østerbrogade i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
8.0

Max. bygningshøjde
24.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse, samt kollektive anlæg som offentlige og private institutioner og til rekreative anlæg.

Opholdsarealer
Der skal anlægges friarealer svarende til 50% af etagearealet.

Miljø
Der skal foretages støjdæmpende foranstaltninger, så det døgnækvivalente støjniveau overholder støjgrænsen for området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00