Rammer for by og land

1.5.B.7


Bestemmelser

Plannummer 1.5.B.7 
Plannavn Boligområde ved Grundet Tværvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 12.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål i form af etageboligbebyggelse og lettere produktions- og lagervirksomhed, liberale erhverv, kontorer o.lign., samt til kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. Området kan endvidere anvendes til offentlige formål eller institutioner af almennyttig karakter. 
Bebyggelsens omfang Såfremt særlige arkitektoniske forhold taler herfor, kan bebyggelsen enkelte steder opføres i op til 4 etager og med en højde op til 13 m. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00