Rammer for by og land

1.5.B.7


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Grundet Tværvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
12.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål i form af etageboligbebyggelse og lettere produktions- og lagervirksomhed, liberale erhverv, kontorer o.lign., samt til kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. Området kan endvidere anvendes til offentlige formål eller institutioner af almennyttig karakter.

Bebyggelsens omfang
Såfremt særlige arkitektoniske forhold taler herfor, kan bebyggelsen enkelte steder opføres i op til 4 etager og med en højde op til 13 m.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00