Rammer for by og land

15.B.5


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Smalle Jerlevvej, Jerlev

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
7,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse i 1 etage må opføres med en facadehøjde på op til 4 meter målt fra naturligt terræn til tagudhæng. Ved bebyggelse i én etage kan der tillades en større facadehøjde, såfremt bebyggelsen etableres med forskudte planer eller med en kælder/parterreetage. Bebyggelse med placering på arealer med terrænmæssigt store forskelle skal placeres og udformes, så de er med til at understrege terrænet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00