Rammer for by og land

15.B.5


Bestemmelser

Plannummer 15.B.5 
Plannavn Boligområde ved Smalle Jerlevvej, Jerlev 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 7,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse i 1 etage må opføres med en facadehøjde på op til 4 meter målt fra naturligt terræn til tagudhæng. Ved bebyggelse i én etage kan der tillades en større facadehøjde, såfremt bebyggelsen etableres med forskudte planer eller med en kælder/parterreetage. Bebyggelse med placering på arealer med terrænmæssigt store forskelle skal placeres og udformes, så de er med til at understrege terrænet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00