Rammer for by og land

1.5.B.2


Bestemmelser

Plannummer 1.5.B.2 
Plannavn Boligområde ved Grundet Bygade, Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. Bebyggelsens omfang og udformning. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsen skal tilpasses principperne i strukturplanen for området. Ved en samlet udstykningsplan gives der mulighed for at udstykke med mindre grundstørrelser end fastlagt i de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser. 
Opholdsarealer 10 % af det samlede grundareal. 
Bemærkning til zonestatus Området ligger i byzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00