Rammer for by og land

1.5.B.2


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Grundet Bygade, Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. Bebyggelsens omfang og udformning.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsen skal tilpasses principperne i strukturplanen for området. Ved en samlet udstykningsplan gives der mulighed for at udstykke med mindre grundstørrelser end fastlagt i de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Opholdsarealer
10 % af det samlede grundareal.

Bemærkning til zonestatus
Området ligger i byzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00