Rammer for by og land

1.4.O.7


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved St. Gundet Skovvej

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Sundhedsinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastsættes til offentlige formål, sygehus og sundhedsformål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocent 70.Maksimum antal etager 2 samt 3 etager indenfor de første 150 meter fra syd.Maksimal bygningshøjde 8,5 meter samt 13 meter indenfor de første 150meter fra syd.

Opholdsarealer
Fastsættes i hvert tilfælde under hensyntagen til anvendelsen.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningenVejle-Herning.

Trafik
Der skal udlægges mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00