Rammer for by og land

1.4.O.7


Bestemmelser

Plannummer 1.4.O.7 
Plannavn Offentligt område ved St. Gundet Skovvej 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sundhedsinstitutioner 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastsættes til offentlige formål, sygehus og sundhedsformål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 70.Maksimum antal etager 2 samt 3 etager indenfor de første 150 meter fra syd.Maksimal bygningshøjde 8,5 meter samt 13 meter indenfor de første 150meter fra syd. 
Opholdsarealer Fastsættes i hvert tilfælde under hensyntagen til anvendelsen. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningenVejle-Herning. 
Trafik Der skal udlægges mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00