Rammer for by og land

14.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Gårslev Østergade i Gårslev

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål - butikker, liberale erhverv og lignende, offentlige formål - posthus, bibliotek, omsorgslokaler og lignende samt boliger, der kan indpasses i området.

Bebyggelsens omfang
Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 1.000 m² for detailhandelsbutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Den samlede ramme til butiksformål er 1.850 m² bruttoetageareal.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00