Rammer for by og land

14.C.1


Bestemmelser

Plannummer 14.C.1 
Plannavn Centerområde ved Gårslev Østergade i Gårslev 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål - butikker, liberale erhverv og lignende, offentlige formål - posthus, bibliotek, omsorgslokaler og lignende samt boliger, der kan indpasses i området. 
Bebyggelsens omfang Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 1.000 m² for detailhandelsbutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Den samlede ramme til butiksformål er 1.850 m² bruttoetageareal. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00