Rammer for by og land

1.4.B.9


Bestemmelser

Plannummer 1.4.B.9 
Plannavn Boligområde ved Grejsdalsvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner samt enkeltstående butikker. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsen langs nordsiden af Gormsgade kan opføres i max. 3 etager og med en facadehøjde på max. 9,6 m og en max. højde på 16 m. Bebyggelsen langs den vestlige side af Grejsdalsvej og den sydligste del af Grejsdalsvej øst, kan i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse opføres i max. 2½ til 3 etager, som sluttet bebyggelse, når det indpasses i den eksisterende bebyggelse. Grunde til parcelhuse i åben lav bebyggelse kan udstykkes med et areal på min. 500 m², såfremt det indgår i en samlet plan. Butikker til lokal forsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Herning. 
Trafik Der skal udlægges 1 p-plads pr. bolig. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00