Rammer for by og land

14.B.8


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Kragholmvej i Gårslev

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Miljø
På grund af områdets meget synlige beliggenhed i kystlandskabet skal der stilles særlige kvalitetskrav til byggeriets udformning, bl.a. om et ensartet materialevalg.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Området er indenfor kystnærhedszonen og er synligt fra kysten. Terrænregulering i forbindelse med bebyggelse, opholdsarealer og anlæg af veje, stier og p-pladser skal begrænses til et minimum. En del af området ligger indenfor kirkeomgivelser (Gårslev Kirke). Området er led i en samlet landskabsplan for Brejning/Børkop området. Der er udpeget kulturmiljø i området. Den videre planlægning skal tage hensyn til de kulturhistoriske værdier.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00