Rammer for by og land

14.B.8


Bestemmelser

Plannummer 14.B.8 
Plannavn Boligområde ved Kragholmvej i Gårslev 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Miljø På grund af områdets meget synlige beliggenhed i kystlandskabet skal der stilles særlige kvalitetskrav til byggeriets udformning, bl.a. om et ensartet materialevalg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Området er indenfor kystnærhedszonen og er synligt fra kysten. Terrænregulering i forbindelse med bebyggelse, opholdsarealer og anlæg af veje, stier og p-pladser skal begrænses til et minimum. En del af området ligger indenfor kirkeomgivelser (Gårslev Kirke). Området er led i en samlet landskabsplan for Brejning/Børkop området. Der er udpeget kulturmiljø i området. Den videre planlægning skal tage hensyn til de kulturhistoriske værdier. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00