Rammer for by og land

1.4.B.6


Bestemmelser

Plannummer 1.4.B.6 
Plannavn Boligområde langs Grejsdalsvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, samt enkeltstående butikker. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.
Bygninger til særlige formål kan opføres med en højde på op til 12 m. Ved stærkt hældende terræn kan der opføres bygninger i 4 etager. Grunde til parcelhuse i åben-lav bebyggelse kan udstykkes med et areal på min. 500 m², såfremt det indgår i en samlet plan. Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Opholdsarealer Eksisterende grønne områder friholdes for bebyggelse. På matr. 22l kan der udstykkes op til 3 grunde efter en samlet plan i et samspil matr. nr. 22c. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle-Herning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00