Rammer for by og land

14.B.3


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Bystedvænget og Søndervænget i Gårslev

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav bebyggelse, fællesanlæg såsom varmecentral, beboerhus, fællesantennemast og lignende, mindre butikker og liberale erhverv, der kan indpasses i området, samt offentlige formål såsom børneinstitutioner, mødelokaler og lignende. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Opholdsarealer
Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdernes beboere.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse ved Kirkegade skal opføres som randbebyggelse.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00