Rammer for by og land

14.B.1


Bestemmelser

Plannummer 14.B.1 
Plannavn Boligområde ved Kirkegade og Mølletoften i Gårslev 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav bebyggelse, fællesanlæg såsom varmecentral, beboerhus, fællesantennemast og lignende, mindre butikker og liberale erhverv, der kan indpasses i området, samt offentlige formål såsom børneinstitutioner, mødelokaler og lignende. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Opholdsarealer Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdernes beboere. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse ved Kirkegade skal opføres som randbebyggelse. Inden for beskyttelseszonen omkring Gårslev kirke må der kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v., hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00