Rammer for by og land

14.B.1


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Kirkegade og Mølletoften i Gårslev

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav bebyggelse, fællesanlæg såsom varmecentral, beboerhus, fællesantennemast og lignende, mindre butikker og liberale erhverv, der kan indpasses i området, samt offentlige formål såsom børneinstitutioner, mødelokaler og lignende. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Opholdsarealer
Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdernes beboere.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse ved Kirkegade skal opføres som randbebyggelse. Inden for beskyttelseszonen omkring Gårslev kirke må der kun opføres bebyggelse, tekniske anlæg m.v., hvis det kan påvises, at kirkens landskabelige beliggenhed og samspil med landsbymiljøet ikke påvirkes.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00