Rammer for by og land

1.4.B.17


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Mælkevejen

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, må bebyggelsesprocenten maksimalt være 40.Der kan opføres åben-lav bebyggelse på 400-500 m2 grunde .

Opholdsarealer
Ved åben-lav bebyggelse på 400-500 m2 grunde skal der udlægges 10 % af grundarealet til fælles opholdsareal.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Strukturplan for Uhre. Lokalplaner skal følge principperne i strukturplanen. I forbindelse med lokalplanlægningen skal afvandingsforholdene løses på en måde, så der ikke sker påvirkning af Lille Høgsholt Bæk, der er målsat som et B1-vandløb. Når udbygningen bliver aktuel, vil der blive indledt forhandling med ejeren af minkfarmen om mulighederne for udflytning eller erstatningsareal og en hensigtsmæssig udnyttelse af området.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00