Rammer for by og land

1.4.B.17


Bestemmelser

Plannummer 1.4.B.17 
Plannavn Boligområde ved Mælkevejen 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, må bebyggelsesprocenten maksimalt være 40.Der kan opføres åben-lav bebyggelse på 400-500 m2 grunde . 
Opholdsarealer Ved åben-lav bebyggelse på 400-500 m2 grunde skal der udlægges 10 % af grundarealet til fælles opholdsareal. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Strukturplan for Uhre. Lokalplaner skal følge principperne i strukturplanen. I forbindelse med lokalplanlægningen skal afvandingsforholdene løses på en måde, så der ikke sker påvirkning af Lille Høgsholt Bæk, der er målsat som et B1-vandløb. Når udbygningen bliver aktuel, vil der blive indledt forhandling med ejeren af minkfarmen om mulighederne for udflytning eller erstatningsareal og en hensigtsmæssig udnyttelse af området. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00