Rammer for by og land

1.4.B.16


Bestemmelser

Plannummer 1.4.B.16 
Plannavn Boligområde ved Kjeld Abellsvej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 55% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5 etager 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, 
Bebyggelsens omfang Boligbebyggelsen skal være etageboliger. Bebyggelsen skal udformes, så der sikres kig mellem bebyggelsen til de skovklædte skrænter i baggrunden. 
Opholdsarealer Der friholdes et bælte mod nord og vest til friarealer for bebyggelsen, svarende til mindst 10 % af grundarealet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00