Rammer for by og land

1.4.B.16


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Kjeld Abellsvej

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
55%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
5 etager

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål,

Bebyggelsens omfang
Boligbebyggelsen skal være etageboliger. Bebyggelsen skal udformes, så der sikres kig mellem bebyggelsen til de skovklædte skrænter i baggrunden.

Opholdsarealer
Der friholdes et bælte mod nord og vest til friarealer for bebyggelsen, svarende til mindst 10 % af grundarealet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00