Rammer for by og land

1.4.B.15


Bestemmelser

Plannummer 1.4.B.15 
Plannavn Boligområde ved Grejsdalsvej, syd for Hammerværket 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent: 60
Bebyggelsesprocent gælder for området under et
Maks. antal etager: 5
Maks. bygningshøjde i meter: 19
Boligbebyggelsen skal være etageboliger.
Bebyggelsen skal koncentreres i den nordlige del af området, så den sydlige del friholdes som et grønt område.
Bebyggelsen skal udformes, så der sikres kig mellem bebyggelsen til Grejs Å og skrænten i baggrunden. 
Opholdsarealer Den sydlige del af rammeområdet skal friholdes som eng. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle-Herning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Lokalplaner 1174 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00