Rammer for by og land

1.4.B.15


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Grejsdalsvej, syd for Hammerværket

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocent: 60
Bebyggelsesprocent gælder for området under et
Maks. antal etager: 5
Maks. bygningshøjde i meter: 19
Boligbebyggelsen skal være etageboliger.
Bebyggelsen skal koncentreres i den nordlige del af området, så den sydlige del friholdes som et grønt område.
Bebyggelsen skal udformes, så der sikres kig mellem bebyggelsen til Grejs Å og skrænten i baggrunden.

Opholdsarealer
Den sydlige del af rammeområdet skal friholdes som eng.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle-Herning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Lokalplaner
1174

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00