Rammer for by og land

1.4.B.11


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Grejsdalsvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav og høj boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner samt liberalt erhverv. Der må ikke etableres butikker i området.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse langs Grejsdalsvej kan opføres i op til 3 etager og med en max. bygningshøjde på 8,5 m. Der kan derudover opføres bebyggelse i området i op til 4 etager og med en max. bygningshøjde på 12 m. Bebyggelsen skal opføres som åben fritliggende høj eller lav bebyggelse med parklignende karakter.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen for jernbanestrækningen Vejle - Herning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone

Særlige bestemmelser
Området kan yderligere udstykkes, såfremt det sker efter en samlet plan. Hovedbygningerne til h.h.v. T.H. Wittrups tæppefabrik og Axminsterbygningen skal bevares. Der skal etableres offentlig adgang og visuel forbindelse til Grejs Å.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00