Rammer for by og land

1.4.B.11


Bestemmelser

Plannummer 1.4.B.11 
Plannavn Boligområde ved Grejsdalsvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav og høj boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner samt liberalt erhverv. Der må ikke etableres butikker i området. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse langs Grejsdalsvej kan opføres i op til 3 etager og med en max. bygningshøjde på 8,5 m. Der kan derudover opføres bebyggelse i området i op til 4 etager og med en max. bygningshøjde på 12 m. Bebyggelsen skal opføres som åben fritliggende høj eller lav bebyggelse med parklignende karakter. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen for jernbanestrækningen Vejle - Herning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone 
Særlige bestemmelser Området kan yderligere udstykkes, såfremt det sker efter en samlet plan. Hovedbygningerne til h.h.v. T.H. Wittrups tæppefabrik og Axminsterbygningen skal bevares. Der skal etableres offentlig adgang og visuel forbindelse til Grejs Å. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00