Rammer for by og land

1.4.B.1


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Jellingvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner samt enkeltstående butikker. Etagebebyggelse må kun opføres mod Jellingvej øst for højhuset.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. For høj bebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 16 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Grunde til parcelhuse i åben-lav bebyggelse kan udstykkes med et areal på min. 500 m², hvis de indgår i en samlet plan. Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00