Rammer for by og land

1.3.C.2


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Grønlandsvej og Grønnedalen i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bydelscenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, liberale erhverv samt offentlige formål. I bydelscenteret kan der etableres butikker der primært betjener Søndermarken.

Bebyggelsens omfang
De enkelte butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 2.000 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker. Bydelscenteret kan dog maksimalt udbygges til i alt 3.500 m² bruttoetageareal.

Opholdsarealer
Minimum 0 % af grunden.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 4.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00