Rammer for by og land

1.3.C.2


Bestemmelser

Plannummer 1.3.C.2 
Plannavn Centerområde ved Grønlandsvej og Grønnedalen i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bydelscenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, liberale erhverv samt offentlige formål. I bydelscenteret kan der etableres butikker der primært betjener Søndermarken. 
Bebyggelsens omfang De enkelte butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 2.000 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker. Bydelscenteret kan dog maksimalt udbygges til i alt 3.500 m² bruttoetageareal. 
Opholdsarealer Minimum 0 % af grunden. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 4. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00