Rammer for by og land

1.3.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Løget Center i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, liberale erhverv samt mindre fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil, samt offentlige formål, offentlige og private institutioner og kirke. I lokalcenteret Løget Center kan der etableres butikker der primært betjener Løget.

Bebyggelsens omfang
De enkelte butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for såvel dagligvarebutikker som udvalgsvarebutikker. Lokalcenteret kan dog maksimalt udbygges til i alt 3.000 m² bruttoetageareal.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00