Rammer for by og land

13.B.7


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Grejsbjergvej og Vestermarksvej i Grejs

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, og offentlige formål i form af skole, hal, institutioner og kollektive anlæg. I boligområderne kan der etableres erhvervstyper, som kan indpasses i områderne uden genevirkninger for omgivelserne.Der kan indpasses et mindre lokalcenter med boliger, erhverv og en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på op til 1000 m2, ved Nørre Bygade/Holtumvej.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse er bebyggelsesprocenten max 40.Bebyggelse må højst opføres med 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 5. Området er berørt af kirkeomgivelser.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone.

Særlige bestemmelser
Området kan bebygges med 50%. Lokalplan skal sikre landskabelige hensyn ved placering af bebyggelse i området, herunder at bebyggelse i området skaber sigtelinier til kirken og afstand til skoven.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00