Rammer for by og land

13.B.7


Bestemmelser

Plannummer 13.B.7 
Plannavn Boligområde ved Grejsbjergvej og Vestermarksvej i Grejs 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, og offentlige formål i form af skole, hal, institutioner og kollektive anlæg. I boligområderne kan der etableres erhvervstyper, som kan indpasses i områderne uden genevirkninger for omgivelserne.Der kan indpasses et mindre lokalcenter med boliger, erhverv og en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på op til 1000 m2, ved Nørre Bygade/Holtumvej. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse er bebyggelsesprocenten max 40.Bebyggelse må højst opføres med 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 5. Området er berørt af kirkeomgivelser. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. 
Særlige bestemmelser Området kan bebygges med 50%. Lokalplan skal sikre landskabelige hensyn ved placering af bebyggelse i området, herunder at bebyggelse i området skaber sigtelinier til kirken og afstand til skoven. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00