Rammer for by og land

1.3.B.7


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Løget Høj i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
16 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, blandet lav og høj boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner og mindre butikker til områdets dagligvareforsyning omkring hjørnet Grønnedalen og Grønlandsvej. Der kan i området ved hjørnet Grønnedalen og Grønlandsvej etableres et benzintankanlæg.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m, og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelsesprocenten for etagebebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. For etagebebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 16 m, og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Ved stærkt hældende terræn kan der opføres bygninger i 4 etager. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 400 m².

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 4.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00