Rammer for by og land

13.B.4


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Grejsbjergvej, Grejs

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må benyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Ved tæt-lav boligbebyggelse er mindstegrundstørrelsen 300 m².

Opholdsarealer
10% af områdets grundareal udlægges som fælles opholdsareal.

Miljø
Området er undtaget fra områdeklassificeringen, jf. Jordforureningsloven.

Trafik
Hvis der etablers tæt-lav boligbebyggelse skal der minimum udlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Enten på den enkelte ejendom eller som fælles parkeringspladser. Hvis der etablers åben-lav boligbebyggelse skal der minimum udlægges 2 parkeringsplads pr. bolig på den enkelte ejendom.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00