Rammer for by og land

1.3.B.2


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Pedersholm Allé i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner samt butikker ved Koldingvej/Pedersholms Allé.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsesprocenten for ejendommen på Pedersholms Allé 19-21, matr. nr. 1 ak, Pedersholm, Vejle Jorder, må ikke overstige 55. Der kan planlægges for butikker til lokalforsyning i området omkring Pedersholms Allé. Butikker til lokalforsyning må max. have et bruttoareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00