Rammer for by og land

12.O.1


Bestemmelser

Plannummer 12.O.1 
Plannavn Offentligt område ved Starupvej i Ågård 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder, kirker o. lign. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være fritliggende til offentlige formål. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser I dette område gælder særlige bestemmelser for kirkeomgivelser. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00