Rammer for by og land

1.2.E.8


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Vindinggård Ringvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
10.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til lettere erhvervsformål i form af facadeerhverv og serviceerhverv i det omfang det miljømæssigt kan indpasses. Der må ikke etableres butikker i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Servicestation kan opføres i det omfang den miljømæssigt kan indpasses. Bemærkning om vejadgang: Området skal udnyttes med skyldig hensyntagen til sikkerhed og fremkommelighed på Fredericiavej. Adgangsbetjeningen skal ske fra kommunevejnettet. Disse hensyn skal indarbejdes i forbindelse med lokalplanlægningen.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00