Rammer for by og land

1.2.E.6


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Ouskær i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bebygget grundareal i m2
33%

Max. rumfang m3 pr. m2
2.0

Max. bygningshøjde
12.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til særlige erhvervsformål som f.eks. vidensbaserede og innovative service- og højteknologiske virksomheder. Der må ikke etableres butikker i området.

Bebyggelsens omfang
Bygningshøjden må ikke overstige 12 m, dog kan bygninger opføres med en højde på indtil 15 m, hvis de er tilpasset landskabet.

Opholdsarealer
Indenfor området skal der etableres et grønt bælte, der forbinder golfbanen i nord med skovarealerne i syd, og som virker som bufferareal mod det eksisterende erhvervsområde mod vest.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder, skal området betragtes som områdetype 3.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00