Rammer for by og land

1.2.E.6


Bestemmelser

Plannummer 1.2.E.6 
Plannavn Erhvervsområde ved Ouskær i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bebygget grundareal i m2 33% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.0 
Max. bygningshøjde 12.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til særlige erhvervsformål som f.eks. vidensbaserede og innovative service- og højteknologiske virksomheder. Der må ikke etableres butikker i området. 
Bebyggelsens omfang Bygningshøjden må ikke overstige 12 m, dog kan bygninger opføres med en højde på indtil 15 m, hvis de er tilpasset landskabet. 
Opholdsarealer Indenfor området skal der etableres et grønt bælte, der forbinder golfbanen i nord med skovarealerne i syd, og som virker som bufferareal mod det eksisterende erhvervsområde mod vest. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder, skal området betragtes som områdetype 3. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00