Rammer for by og land

1.2.E.2


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Ulvehavevej og Vidtskue Vej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
10.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og større service- og forretningsvirksomheder. I området kan der placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Bebyggelsens omfang
Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 10.000 m². Indretning af butikker til særlig arealkrævende varegrupper skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00