Rammer for by og land

1.2.E.1


Bestemmelser

Plannummer 1.2.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Soldalen i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.0 
Max. bygningshøjde 10.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og service- og forretningsvirksomhed. I området kan der placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. 
Bebyggelsens omfang Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 10.000 m². Indretning af butikker til særlig arealkrævende varegrupper skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål er 18.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Området betragtes som et støjkonsekvensområde i forhold til det tilgrænsende boligområde. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00