Rammer for by og land

12.C.2


Bestemmelser

Plannummer 12.C.2 
Plannavn Centerområde ved Bramdrupvej i Ågård 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 12.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Området er forbeholdt detailhandel, boliger og liberalt erhverv, som naturligt hører til i området. Det samlede areal til butiksformål må være 1.300 m². 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal udformes overvejende som randbebyggelse i gadelinie. Bebyggelsesprocenten for centerbebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte parcel. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må maksimalt være 45 for den enkelte parcel. Bebyggelse i op til 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse med mere end 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 12 meter. Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 1.000 m² for detailhandelsbutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Opholdsarealer Der skal inden for centerområderne etableres steder til udendørs ophold som f.eks. torve, pladser og grønne områder. I disse områder kan der naturligt placeres kunst. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00