Rammer for by og land

1.2.C.1


Bestemmelser

Plannummer 1.2.C.1 
Plannavn Centerområde ved Vindinggård Centret i vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, liberale erhverv, samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil og offentlige formål, offentlige og private institutioner samt boligformål, i form af lav boligbebyggelse til særlige formål. I bydelscenteret Vindinggård kan der etableres butikker, der primært betjener Mølholm/Vinding. Servicestation kan opføres i det omfang, den miljømæssigt kan indpasses. 
Bebyggelsens omfang De enkelte butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 3.000 m² dagligvarebutikker og 1.000 m² udvalgsvarebutikker. Bydelscenteret kan dog maksimalt udbygges til i alt 5.000 m² bruttoetageareal frem til 2013. Området mellem Fredericiavej og Vindinggård Ringvej skal friholdes for bebyggelse. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00