Rammer for by og land

1.2.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Vindinggård Centret i vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, liberale erhverv, samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil og offentlige formål, offentlige og private institutioner samt boligformål, i form af lav boligbebyggelse til særlige formål. I bydelscenteret Vindinggård kan der etableres butikker, der primært betjener Mølholm/Vinding. Servicestation kan opføres i det omfang, den miljømæssigt kan indpasses.

Bebyggelsens omfang
De enkelte butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 3.000 m² dagligvarebutikker og 1.000 m² udvalgsvarebutikker. Bydelscenteret kan dog maksimalt udbygges til i alt 5.000 m² bruttoetageareal frem til 2013. Området mellem Fredericiavej og Vindinggård Ringvej skal friholdes for bebyggelse.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00