Rammer for by og land

1.2.B.9


Bestemmelser

Plannummer 1.2.B.9 
Plannavn Boligområde ved Rønshovedvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som helårsbeboelse, bestående af åben-lav boligbebebyggelse med højst 8 boliger samt kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. Boligbebyggelsen skal indpasses bedst muligt i forhold til det skrånende terræn, udsigt til den omgivende natur og som en del af kystlandskabet. 
Miljø Området påvirkes af støj og vibrationer fra jernbanestrækningen Vejle ? Fredericia, samt af støj fra motorvej E45. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Området ligger inden for kystnærhedszonen, og dele af området er omfattet af strandbeskyttelseslinien. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00