Rammer for by og land

1.2.B.9


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Rønshovedvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som helårsbeboelse, bestående af åben-lav boligbebebyggelse med højst 8 boliger samt kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. Boligbebyggelsen skal indpasses bedst muligt i forhold til det skrånende terræn, udsigt til den omgivende natur og som en del af kystlandskabet.

Miljø
Området påvirkes af støj og vibrationer fra jernbanestrækningen Vejle ? Fredericia, samt af støj fra motorvej E45.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Området ligger inden for kystnærhedszonen, og dele af området er omfattet af strandbeskyttelseslinien.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00