Rammer for by og land

12.B.8


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Ammitsbølvej ved Gravens

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Der er udpeget kulturmiljø i området. Den videre planlægning skal tage hensyn til de kulturhistoriske værdier. Når udbygningen bliver aktuel, vil der blive indledt forhandling med ejeren af en nærliggende kalveproduktion om konsekvenser for produktionen, evt. udflytning af produktion og en hensigtsmæssig udnyttelse af området.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00