Rammer for by og land

1.2.B.8


Bestemmelser

Plannummer 1.2.B.8 
Plannavn Boligområde ved Mølholm Landevej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Anvendelse konkret Etagebolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 55% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål for etagebyggeri og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde. 
Opholdsarealer Opholdsarealer skal udgøre minimum 50 % af etagearealet. 
Miljø Området ligger indenfor den fælles planlægningszone for støj fra motorvejE45 og Fredericiavej. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af kystnærhedszone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00