Rammer for by og land

1.2.B.8


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Mølholm Landevej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Anvendelse konkret
Etagebolig

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
55%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
16.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål for etagebyggeri og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

Opholdsarealer
Opholdsarealer skal udgøre minimum 50 % af etagearealet.

Miljø
Området ligger indenfor den fælles planlægningszone for støj fra motorvejE45 og Fredericiavej.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af kystnærhedszone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00