Rammer for by og land

1.2.B.7


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Vindingvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, liberale erhverv og serviceerhverv samt kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier for støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Området skal zoneres således, at erhverv placeres mod Fredericiavej.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00