Rammer for by og land

1.2.B.6


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Ulvehalevej i Vinding

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Lokalplanlægning skal sikre at arealet zoneres med tilstrækkelig afstand til motorvejen eller at der etableres støjafskærmning. Bebyggelsen skal tilpasses kystlandskabet.

Miljø
Området ligger indenfor den fælles planlægningszone for støj fra motorvejen og indenfor kystnærhedszonen.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00