Rammer for by og land

1.2.B.6


Bestemmelser

Plannummer 1.2.B.6 
Plannavn Boligområde ved Ulvehalevej i Vinding 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Lokalplanlægning skal sikre at arealet zoneres med tilstrækkelig afstand til motorvejen eller at der etableres støjafskærmning. Bebyggelsen skal tilpasses kystlandskabet. 
Miljø Området ligger indenfor den fælles planlægningszone for støj fra motorvejen og indenfor kystnærhedszonen. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00