Rammer for by og land

1.2.B.11


Bestemmelser

Plannummer 1.2.B.11 
Plannavn Boligområde ved Fredericiavej og Vindingvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse, og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Miljø Tag- og overfladevand skal så vidt muligt håndteres lokalt og tættest muligt kilden – ved f.eks. opsamling og/eller nedsivning. Hvor dette ikke er muligt, kan udledning til vandløb blive aktuel, men her skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides, ligesom det skal sikres at kvaliteten af vandløbet ikke forringes. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00