Rammer for by og land

1.2.B.11


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Fredericiavej og Vindingvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse, og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Miljø
Tag- og overfladevand skal så vidt muligt håndteres lokalt og tættest muligt kilden – ved f.eks. opsamling og/eller nedsivning. Hvor dette ikke er muligt, kan udledning til vandløb blive aktuel, men her skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides, ligesom det skal sikres at kvaliteten af vandløbet ikke forringes.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00