Rammer for by og land

1.2.B.1


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Fredericiavej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
1

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. grønne anlæg, offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Grunde til parcelhuse i åben-lav bebyggelse kan udstykkes med et areal på min. 500 m², såfremt de indgår i en samlet plan, der sikrer en god indpasning til den øvrige bystruktur. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30. Dog gælder for følgende matrikler: matr. nr. 47d, 47q, 62 og 62af Vinding By, Mølholm, samt på matr. nr. 4ø og 4be, Vinding by, Vinding, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40 og i afgrænsede byggefelter må der tillades en bygningshøjde på 16 m.

Opholdsarealer
5 % af områdets grundareal udlægges som fælles opholdsarealer.

Miljø
Området ligger inden for støj- og vibrationsgrænser fra jernbanestrækningen Vejle - Fredericia.

Trafik
Der udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00