Rammer for by og land

1.2.B.1


Bestemmelser

Plannummer 1.2.B.1 
Plannavn Boligområde ved Fredericiavej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. grønne anlæg, offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Grunde til parcelhuse i åben-lav bebyggelse kan udstykkes med et areal på min. 500 m², såfremt de indgår i en samlet plan, der sikrer en god indpasning til den øvrige bystruktur. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30. Dog gælder for følgende matrikler: matr. nr. 47d, 47q, 62 og 62af Vinding By, Mølholm, samt på matr. nr. 4ø og 4be, Vinding by, Vinding, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40 og i afgrænsede byggefelter må der tillades en bygningshøjde på 16 m. 
Opholdsarealer 5 % af områdets grundareal udlægges som fælles opholdsarealer. 
Miljø Området ligger inden for støj- og vibrationsgrænser fra jernbanestrækningen Vejle - Fredericia. 
Trafik Der udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00