Rammer for by og land

1.1.O.4


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Vestre Engvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Offentlige formål, kolonihaver og rekreativt naturområde.

Bebyggelsens omfang
I kolonihaveområdet må havelodder ikke være mere end 400 m² og der må ikke bygges mere end 30 m² på hvert havelod. Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00