Rammer for by og land

1.1.O.4


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.4 
Plannavn Offentligt område ved Vestre Engvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Offentlige formål, kolonihaver og rekreativt naturområde. 
Bebyggelsens omfang I kolonihaveområdet må havelodder ikke være mere end 400 m² og der må ikke bygges mere end 30 m² på hvert havelod. Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00