Rammer for by og land

1.1.O.22


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Bredstenvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
15.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige og private kultur- og fritidsaktiviteter, parkering og anlæg med et grønt præg og naturindhold.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse syd for åen skal have et højt grønt indhold og det beskyttede naturområde i den vestlige ende berøres ikke. Der må ikke bygges vest for grænsen for DGI-huset. Langs Sønderå er der en byggelinie på 30 m målt fra øverste vandløbskant. Eventuelle bygninger i større højde end 15 m skal fastlægges i et tillæg til kommuneplanen med visualisering.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
En del af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Hele området er udpeget som særligt værdifuldt landskab og lavbundsareal. Området ligger desuden indenfor åbeskyttelseslinien. I forbindelse med udnyttelse af området skal der etableres erstatningsarel der bliver omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Den markante placering i Vejle Ådal betyder, at der skal stilles særlige krav til en ny bebyggelse. Jvf. Miljøvurderingen skal miljøkonsekvenserne afklares yderligere i den videre planlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00