Rammer for by og land

1.1.O.21


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.21 
Plannavn Offentligt område ved Vestbanevej og Vestre Engvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5.0 
Max. bygningshøjde 20.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kultur-, fritids- og uddannelsesinstitutioner, kolonihaver samt boligformål til særlige boliger, ungdomsboliger og lignende, samt en mindre del erhverv i tilknytning til uddannelse. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal ske på grundlag af en samlet plan, der skaber sammenhæng mellem nyt og gammelt med veje, stier og bebyggelsesstruktur og grønne arealer, som tilpasses de landskabelige forhold. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Arealer, der anvendes til andet end kolonihaver overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Udbygningen skal ske etapevis efter principperne i den samlede plan, der fastlægges med dette kommuneplantillæg, i form af to helhedsplanskitser for udnyttelsen af en del af området. En evt. nedlæggelse af kolonihaver skal ske efter nødvendigt udlæg, anlæg og anvisning af erstatningshaver for de berørte kolonihaveejere og lejere.Eventuelle senere udbygninger ud over indholdet af denne samlede plan skal ske etapevis på grundlag af en ny samlet plan, der fastlægges i et tillæg til kommuneplanen eller ved dennes revision. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00