Rammer for by og land

1.1.O.21


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Vestbanevej og Vestre Engvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
150%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
5.0

Max. bygningshøjde
20.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kultur-, fritids- og uddannelsesinstitutioner, kolonihaver samt boligformål til særlige boliger, ungdomsboliger og lignende, samt en mindre del erhverv i tilknytning til uddannelse.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal ske på grundlag af en samlet plan, der skaber sammenhæng mellem nyt og gammelt med veje, stier og bebyggelsesstruktur og grønne arealer, som tilpasses de landskabelige forhold.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Arealer, der anvendes til andet end kolonihaver overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Udbygningen skal ske etapevis efter principperne i den samlede plan, der fastlægges med dette kommuneplantillæg, i form af to helhedsplanskitser for udnyttelsen af en del af området. En evt. nedlæggelse af kolonihaver skal ske efter nødvendigt udlæg, anlæg og anvisning af erstatningshaver for de berørte kolonihaveejere og lejere.Eventuelle senere udbygninger ud over indholdet af denne samlede plan skal ske etapevis på grundlag af en ny samlet plan, der fastlægges i et tillæg til kommuneplanen eller ved dennes revision.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00