Rammer for by og land

1.1.O.2


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Vestre Engvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
100%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
5.0

Max. bygningshøjde
20.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, offentlige og private institutioner, herunder boliger til særligt udsatte personer, kursusvirksomhed, kollegium, idrætsanlæg, skole, bibliotek, hotel, kulturplads, park og parkering. Endvidere fastlægges anvendelsen til erhvervsformål, f.eks. restaurant og udstilling, og i den østlige del til hospital, klinikker og erhvervi tilknytning hertil.

Bebyggelsens omfang
Bygningshøjden må ikke overstige 20 m, dog må enkelte bygninger være op til 50 m ud fra en arkitektonisk helhedsvurdering. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 40 m målt fra øverste vandløbskant. Ud for hotelleter byggelinien dog reduceret til 30 m og ud for Rosborg Gymnasium og HF er den på 150 m.Boliger til særlig udsatte må bygges i én etage og max. være 50 m² pr boligenhed.I kolonihaveområdet må havelodder ikke være mere end 400 m², og der må ikke bygges mere end 30 m² på hvert havelod.Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00