Rammer for by og land

1.1.O.16


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.16 
Plannavn Offentligt område ved Svineryggen i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige og rekreative formål, opholdsarealer, grønt område, promenadesti og andre lignende anlæg langs de to kystsider. Der må kun opføres mindre teknikbygninger til områdets funktion som rekreativt område. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. 
Trafik Parkeringsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen. Der kan etableres en vejadgang til området fra Rødkildevej. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området, der kan udlægges til promenade, skal ved lokalplanlægning overføres til byzone. 
Særlige bestemmelser Den endelige kystafgrænsning fastlægges i en lokalplan. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00