Rammer for by og land

1.1.O.16


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Svineryggen i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige og rekreative formål, opholdsarealer, grønt område, promenadesti og andre lignende anlæg langs de to kystsider. Der må kun opføres mindre teknikbygninger til områdets funktion som rekreativt område.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg.

Trafik
Parkeringsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen. Der kan etableres en vejadgang til området fra Rødkildevej.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området, der kan udlægges til promenade, skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.

Særlige bestemmelser
Den endelige kystafgrænsning fastlægges i en lokalplan.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00