Rammer for by og land

1.1.O.15


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.15 
Plannavn Offentligt område ved Rødkildevej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, idrætsanlæg, grønt område samt offentlige og private institutioner af almennyttig karakter. 
Bebyggelsens omfang Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til drift, indretning eller arkitektonisk fremtræden kan begrunde det. Opførelse af en idrætshal i større højde kan ske på grundlag af en samlet plan. Området kan indgå i en fælles løsning af byafgrænsningen og den fremtidige anvendelse af området ved Skyttehusbugten. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. 
Trafik Parkering og opholdsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00