Rammer for by og land

1.1.O.15


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Rødkildevej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, idrætsanlæg, grønt område samt offentlige og private institutioner af almennyttig karakter.

Bebyggelsens omfang
Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til drift, indretning eller arkitektonisk fremtræden kan begrunde det. Opførelse af en idrætshal i større højde kan ske på grundlag af en samlet plan. Området kan indgå i en fælles løsning af byafgrænsningen og den fremtidige anvendelse af området ved Skyttehusbugten.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg.

Trafik
Parkering og opholdsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00