Rammer for by og land

1.1.E.2


Bestemmelser

Plannummer 1.1.E.2 
Plannavn Erhvervsområde ved Bådekajen i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 100% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som kontorer, udstilling og undervisning, hotel og restaurationsvirksomhed, mindre butikker til områdets daglige forsyning eller butikker, der har relation til vandsport og lignende, og erhverv som værksteds- og servicevirksomhed, som har naturlig tilknytning til vandsport, og kan indpasses uden gener i området. Det kan anvendes til offentlige formål, som f.eks. lystbådehavn med tilhørende faciliteter som klubhuse og lignende, vinteropmagasinering til både, rekreative områder, bygninger til vandsport og lignende. Det kan anvendes til boligformål, hvis de miljømæssigt kan indpasses i området. 
Bebyggelsens omfang Bygninger kan efter en særlig planlægning opføres i op til 50 m, hvis de kan indpasses arkitektonisk i området.For lokalplanområde nr. 1203 er den maksimale højde 45 m, og den maksimale bebyggelsesprocent er 135 for lokalplanområdet som helhed. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Beliggenhed, størrelse og udformning af anlæg og bebyggelse skal tilpasses placeringen i kystlandskabet. 
Trafik Opholds- og parkeringsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Lokalplanlægningen skal sikre, at rammeområdet indrettes således ved placering af bebyggelser og afværgeforanstaltninger, at der ikke opstår miljøproblemer ved havnevirksomhedernes lovlige drift. Rammeområdet kan kun udnyttes på en måde, som sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, støv og lugt kan overholdes. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00