Rammer for by og land

1.1.E.1


Bestemmelser

Plannummer 1.1.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Pakhusgade i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 3 m³ pr. m² 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål (havnen) således, at der kun må indrettes bebyggelse til fremstillings-, værksteds-, engroshandels- og oplagsvirksomhed og servicevirksomhed, som skønnes at have naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen, eller behov for godstransport med jernbane. Der må ikke indrettes butikker og boliger i området. I de dele af området, der grænser mod anden anvendelse, skal der tages særlige miljø- og byarkitektoniske hensyn. 
Bebyggelsens omfang Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i en større højde end angivet i de generelle rammebestemmelser, såfremt særlige hensyn til drift, indretning eller arkitektonisk fremtræden gør sig gældende. Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på 10m målt fra øverste vandløbskant. Arealet mellem byggelinjen og øverste vandløbskant skal anvendes som grønt rekreativt område, til eventuelle støjreducerende anlæg samt beplantning og eventuelt stiforløb. Inden for bæltet må der ikke opføres bebyggelse, indrettes oplag eller foretages terrænreguleringer. 
Miljø Områderne betragtes som en støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder. I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. 
Trafik Der udlægges 1 p-plads pr. 100 m² etageareal, og ved særlig anvendelse fastsættes parkeringskravet efter forholdene. På Sydkajen udlægges 1 p-plads pr. 150 m² etageareal for området fra Toldbodvej til Sdr. Tværgade og Jernvej. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00